Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Pink Paws Pet Rescue vzw.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Hulsterweg (C), 49 1, 3980, Tessenderlo
Telefoon: 0470206914
E-mail: info@pinkpaws-petrescue.be
Ondernemingsnummer: 0768.858.028

De website biedt consumenten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Consument”). Het plaatsen van een bestelling via www.pinkpaws-petrescue.be houdt in dat de consument deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de consument worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pink Paws Pet Rescue vzw aanvaard zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pink Paws Pet Rescue vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pink Paws Pet Rescue vzw niet. Pink Paws Pet Rescue vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pink Paws Pet Rescue vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Aanbod

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Pink Paws Pet Rescue vzw.

Wanneer de consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om vooraf contact op te nemen met info@pinkpaws-petrescue.be.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pink Paws Pet Rescue vzw. De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de consument te dragen taksen of belastingen.

Indien verzend-, leverings, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Pink Paws Pet Rescue behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien op een ander tijdstip een reeds aangekocht artikel afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Betalingen

De consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa
  • Mastercard
  • Bancontact en verwante kaarten
  • Overschrijving
  • Paypal

Pink Paws Pet Rescue vzw is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de consument met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de consument betrokken is.

Afhaling en levering

Leveringen zijn mogelijk in België en Nederland en worden verzorgd door Bpost of een andere koerier, welke steeds zichtbaar is in uw bestelling. Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd en dit ten laatste 30 dagen na uw bestelling. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de consument. Indien u, door omstandigheden, de bestelling na 30 dagen niet ontvangen heeft, kan u de bestelling kosteloos annuleren.

Pink Paws Pet Rescue is niet verantwoordelijk voor stakingen of laattijdige leveringen bij Bpost of een andere koerier. Ook is Pink Paws Pet Rescue niet aansprakelijk bij beschadigingen of diefstal tijdens de levering. Uiteraard zorgen wij voor een goede verpakking zodat de bestelling een veilige tocht naar de klant kan maken.

Je kan er ook altijd voor kiezen om je bestelling af te halen bij ons. Kies bij de check-out pagina voor ‘afhalen’, dit is kosteloos. Na het ontvangen van je bestelling sturen we een mailtje om af te spreken wanneer en waar je het kan komen ophalen.

Herroepingsrecht bij verkoop op afstand

De consument moet Pink Paws Pet Rescue informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.

De consument informeert Pink Paws Pet Rescue vzw van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

· het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan Pink Paws Pet Rescue vzw;

· een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.);

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht; met name in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel.

De consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan Pink Paws Pet Rescue vzw of aan een persoon die door de vzw gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan Pink Paws Pet Rescue zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

Pink Paws Pet Rescue vergoedt, onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel, alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld na de ontvangst van alle goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer :

· de geleverde goederen op maat van de consument zijn gemaakt.

· de geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn.

Garantie

De wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is van toepassing. Deze voorziet een garantieperiode van 2 jaar voor nieuwe producten en een periode van een jaar voor tweedehandsproducten.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pink Paws Pet Rescue vzw respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pink Paws Pet Rescue vzw.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pink Paws Pet Rescue vzw heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Pink Paws Pet Rescue vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pinkpaws-petrescue.be.

Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Onze cookie policy vindt u hier

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Pink Paws Pet Rescue vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Pink Paws Pet Rescue vzw kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Consument van deze nieuwe Voorwaarden.

Bewijs

De Consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Indien de consument met zijn klacht geen gehoor vindt bij de Pink Paws Pet Rescue vzw kan hij, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, klacht indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het European Consumer Center Belgium.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.